แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

 แบบ ปค-4

 ตัวอย่าง แบบ ปค-4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 แบบ ปค-5

 ตัวอย่าง แบบ ปค-5 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน

idea.png - 1.28 kb คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

idea.png - 1.28 kb คู่มือการเขียนรายงานการควบคุมภายใน

idea.png - 1.28 kb คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี

idea.png - 1.28 kb คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

idea.png - 1.28 kb คู่มือการตรวจสอบโครงการ

ภาพถ่ายกิจกรรม

   ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

   ภาพถ่ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาในประเด็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

  ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษา "จุดอ่อนของการควบคุมภายในและสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการทุจริต" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

  ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563