ประวัติความเป็นมา

     การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

     ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542 ขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบภายในมากขึ้น อันเป็นผลมาจากในปี 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของส่วนราชการ วิถีการดำเนินชีวิตในระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการทำงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยทั่วไป การปฏิบัติงานมีความซับซ้อนมากขึ้น การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในจึงมีความสำคัญ

     ในปี พ.ศ.2546 มีการพัฒนาโครงสร้างและสายงานตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกลางหลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เพื่อกำหนดโครงสร้าง และการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบภายในสำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ปรับปรุงมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งและกรอบอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาพร้อมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสายงานตรวจสอบภายในระดับกรม และระดับกระทรวง

  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2542 จึงได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลด้านประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ ประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด 

   สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะขึ้นตรงต่ออธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02 – 9426900 ต่อ 7053