ประวัติความเป็นมา

   สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะขึ้นตรงต่ออธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02 – 9426900 ต่อ 7053