แบบฟอร์มการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

 

 แบบฟอร์มรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบฟอร์มวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ตารางเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง