กฏระเบียบ

กฏบัตร
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. ๒๕๕๖
 
กรอบความประพฤติเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม
กรอบความประพฤติฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
กรอบคุณธรรมสำนักงานตรวจสอบภายใน
  กรอบคุณธรรมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารในตำแหน่งรองอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง
 
ระเบียบกรมบัญชีกลาง
แนวทางการตรวจสอบภายในสำหรับการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนวการตรวจสอบภายในสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี