โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลการดำเนินงาน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต