โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลการดำเนินงาน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ-ปี-2562
2. สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
3. รายงานการตรวจสอบพัสดุ-ประจำปี-2562
4. คู่มือการบัญชีภาครัฐ-เรื่องที่ดิน-อาคารและวอุปกรณ์