โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลการดำเนินงาน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562