ภาพถ่ายกิจกรรม

   ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

   ภาพถ่ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาในประเด็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

  ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษา "จุดอ่อนของการควบคุมภายในและสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการทุจริต" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

  ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566