ติดต่อ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2942-5800 ต่อ 7052
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.