แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน

 แบบ ปค-4

 ตัวอย่าง แบบ ปค-4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 แบบ ปค-5

 ตัวอย่าง แบบ ปค-5 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน