• IMG_0748.JPG
 • IMG_0727.JPG
 • IMG_0679.JPG
 • IMG_0703.JPG
 • IMG_0749.JPG
 • IMG_0754.JPG
 • IMG_0697.JPG
 • IMG_0728.JPG
 • IMG_0737.JPG
 • IMG_0738.JPG
 • IMG_0675.JPG
 • IMG_0745.JPG
 • IMG_0751.JPG
 • IMG_0741.JPG
 • IMG_0732.JPG
 • IMG_0758.JPG
 • IMG_0711.JPG
 • IMG_0752.JPG
 • IMG_0755.JPG
 • IMG_0730.JPG

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ ประเด็นการประเมิน ผลการดำเนินงาน
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ-ปี-2562
2. สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์
3. รายงานการตรวจสอบพัสดุ-ประจำปี-2562
4. คู่มือการบัญชีภาครัฐ-เรื่องที่ดิน-อาคารและวอุปกรณ์