แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  ปีงบประมาณ 2562

 ตัวอย่าง แบบ ปค-4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 ตัวอย่าง แบบ ปค-5 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

 แนวทางการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4

 แบบ ปค-4

 แบบ ปค-5