คำสั่ง

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive

ไฟล์ประกอบ (PDF) : คู่มือปฏิบัติการ “การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive”