• IMG_0730.JPG
 • IMG_0679.JPG
 • IMG_0728.JPG
 • IMG_0749.JPG
 • IMG_0755.JPG
 • IMG_0675.JPG
 • IMG_0745.JPG
 • IMG_0732.JPG
 • IMG_0740.JPG
 • IMG_0751.JPG
 • IMG_0741.JPG
 • IMG_0758.JPG
 • IMG_0737.JPG
 • IMG_0697.JPG
 • IMG_0711.JPG
 • IMG_0727.JPG
 • IMG_0752.JPG
 • IMG_0738.JPG
 • IMG_0743.JPG
 • IMG_0748.JPG

ภาพถ่ายกิจกรรม

   ภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

   ภาพถ่ายการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาในประเด็นการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

   ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี พ.ศ. 2564

  ภาพถ่ายกิจกรรมการให้คำปรึกษา "จุดอ่อนของการควบคุมภายในและสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับการทุจริต" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

  ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการสัมมนาชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  

 

จุลสารตรวจสอบภายใน

 

จุลสารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4

 

 

จุลสารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1

จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2

จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4

 

 

จุลสารตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2

จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3

 จุลสารตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4