• IMG_0737.JPG
 • IMG_0703.JPG
 • IMG_0738.JPG
 • IMG_0743.JPG
 • IMG_0679.JPG
 • IMG_0755.JPG
 • IMG_0758.JPG
 • IMG_0740.JPG
 • IMG_0727.JPG
 • IMG_0732.JPG
 • IMG_0754.JPG
 • IMG_0741.JPG
 • IMG_0752.JPG
 • IMG_0749.JPG
 • IMG_0728.JPG
 • IMG_0711.JPG
 • IMG_0745.JPG
 • IMG_0748.JPG
 • IMG_0730.JPG
 • IMG_0675.JPG

การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive

ไฟล์ประกอบ (PDF) : คู่มือปฏิบัติการ “การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive”